De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Pardon, jongeman

Dit lied schildert de discussie op het tempelplein, tussen Jezus enerzijds en de priesters en bijbelkenners anderzijds. Daaromheen staan toehoorders, die Jezus' profetieën enthousiast beamen. Op het laatst verdraaien ze Jezus' woorden zelfs waardoor die specifiek op henzelf betrekking krijgen.
Jezus beantwoordt de vragen van de priesters en bijbelkenners door hun een gelijkenis te vertellen, waarmee hij hen schoffeert. Zij besluiten dat verdere discussie zinloos is en trekken zich terug.
Er is nog geen video-opname van deze nieuwe versie. Maar ze is tot aan de parabel vrijwel gelijk aan de versie die op de première is uitgevoerd. Zie: Ga naar de opname op YouTube, op het juiste tijdstip (11'08'').

 

 
Voor klein koor SSA; klein koor TB; groot koor SATB
 

Laat je computer de partituur zingen (MP3).
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Beluister en lees de volledige partituur
 
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Download en print de partituur: PDF.
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Voor oefendoeleinden en deelpartituren, zie:
- Dat zegt hij goed (= mensen op het plein, groot koor)
- Zoals dat gaat (= parabel, SSA) 
NB: Als je dit deel niet integraal wilt zingen, kun je de zang van priesters en Bijbelkenners vervangen door toneel. Zie archief/pardonjongeman_v2013.htm
 
Oefenmateriaal priesters en Bijbelkenners (= klein koor TB):
- Volledige partituur met versterkte tenor
- Volledige partituur met versterkte bas
- Verkorte partituur met versterkte tenor; MP3
- Verkorte partituur met versterkte bas; MP3
 
Via archief/pardonjongeman_v2013.htm vind je opnamen van oudere versies.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Vraag naar Jezus' bevoegdheid

Hij ging de tempel binnen en tijdens zijn onderricht kwamen de hogepriesters en oudsten van het volk naar Hem toe en zeiden: 'Met welke bevoegdheid doet U dit? En wie heeft U die bevoegdheid gegeven?'
Jezus gaf hun als antwoord: 'Ik zal u ook één vraag stellen, en als u daarop antwoordt, zal Ik u ook zeggen met welke bevoegdheid Ik dit doe. Waar kwam de doop van Johannes vandaan? Van de hemel of van de mensen?'
Ze overlegden met elkaar en zeiden: 'Als we antwoorden: "Van de hemel", dan zal Hij tegen ons zeggen: "Waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken?" Maar als we zeggen: "Van de mensen", dan hebben we de menigte te vrezen, want allemaal houden ze Johannes voor een profeet.'
Ze gaven Jezus als antwoord: 'We weten het niet.' Toen zei Hij tegen hen: 'Dan zeg Ik u ook niet met welke bevoegdheid Ik dit doe.

Gelijkenis van een vader met twee zonen

Maar wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en zei: "Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken." Hij antwoordde: "Nee, ik wil niet." Later bedacht hij zich en ging toch. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Die antwoordde: "Goed, heer." Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?'
Ze zeiden: 'De eerste.' Jezus zei hun: 'Ik verzeker u, tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God. Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid, hebt u hem geen geloof geschonken. De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken. Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag, niet bedacht en hem geen geloof geschonken.

Gelijkenis van de vruchten

Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland.
Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. De wijnbouwers grepen zijn slaven vast; de een gaven ze een pak slaag, een ander doodden ze, een derde stenigden ze.
Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer, en ze deden met hen hetzelfde.
Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar: "Dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen." Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.
Welnu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?'
Ze gaven Hem ten antwoord: 'Hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen, en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven, die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is.'
Jezus zei tegen hen: 'Hebt u nooit in de Schriften gelezen: De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan; het is een wonder in onze ogen?
Daarom zeg Ik u: Het koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. Wie over deze steen valt, valt te pletter, en als hij op je valt, word je vermorzeld.'

Ze zochten naar een gelegenheid om Hem te grijpen

Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat Hij over hen sprak. Ze zochten naar een gelegenheid om Hem te grijpen, maar waren bang voor de mensen, omdat die Hem voor een profeet hielden.
Matteüs 21: 23-46
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 21: 23-46

Pardon, jongeman

Priesters en Bijbelkenners

Wat staat hij te praten, die man?

Jezus

De wereld moet eens opgeschoond,
de hele boel wordt omgekeerd!
Wie mensen pest, wordt weggehoond,
Wat mensen vasthoudt, losgescheurd!

Er komt al snel een nieuwe wereld aan
waar wie nu huilt, weer lachen kan
Wie nu wordt onderdrukt, mag dan gaan staan
Wie nu nog schuilt, die huppelt dan.

Mensen op het plein

Er komt al snel een nieuwe wereld aan
waar wie nu huilt, weer lachen kan
Wie nu wordt onderdrukt, mag dan gaan staan
Wie nu nog schuilt, die huppelt dan.

Priesters en Bijbelkenners

Pardon, jongeman,
Wat sta jij de mensen te leren?
Ben jij wel bevoegd?
Wie geeft je tot zoiets het recht?
Wie staat voor je in?
Je kunt wel van alles beweren,
maar snijdt het ook hout?
Waar komt het vandaan, wat je zegt?

Jezus

Het spijt me, maar dat zeg ik niet.
Mijn woorden waaien als de wind
en wie erin geen waarheid ziet
is horend doof en ziende blind!

De waarheid is, dat dwang of heerschappij
geen plaats heeft in mijn koninkrijk
Geen hoog of laag, want ieder mens is vrij
aan ieder ander mens gelijk.

Mensen op het plein

Dat zegt hij goed, dat dwang of heerschappij
geen plaats heeft in zijn koninkrijk
Geen hoog of laag, want ieder mens is vrij,
aan ieder ander mens gelijk.

Priesters en Bijbelkenners

Wat is dat voor taal?
Zeg, weet jij wel goed wie je voor hebt?
Wij zijn het gezag,
bewakers van leven en leer!
Respect alsjeblieft!
Want als je het nu nog niet doorhebt:
dit huis is van God,
en hier voeren wij het beheer!

Jezus (parabel)

Een wijnboer nam beheerders aan
Hij zei: "Verzorg mijn wijngaard goed.
En als de druiven rijpen gaan,
dan delen wij haar overvloed."

Zo hoort dat met overvloed.

Toch kwam het van dat delen nooit:
want elke knecht die kwam om huur

Dat is toch niet raar?

werd uitgejouwd, op straat gegooid

Wat zeg je me daar?

en bont en blauw weer weggestuurd.

Maar wacht eens, waar gaat dat naar toe?
Wat is hier de clou?

Tenslotte zond de boer zijn zoon
Hij dacht: "Hem doen ze vast geen kwaad."

We zijn op het spoor...

Toch sloegen ze hem dood, gewoon,

We krijgen je door...

zoals dat in de wereld gaat.

Priesters en Bijbelkenners

Nou ja, wat is dat voor verhaal, jongeman?
Zit jij ons hier in het ootje te nemen?
Slaan die beheerders op ons?
En is die wijnboer van jou dan soms God?
Ben jij soms zijn zoon?
De arrogantie! Zo nodeloos kwetsend!
Hou jij je mond maar, en snel!
Rebellen als jij gaan kapot!

Jezus

Beheerders die als heersers doen
Klinkt jullie dat niet heel bekend?
Ga maar eens na: wie past die schoen?
Dat weet je, als je eerlijk bent.

Dus kijk maar uit: de dag komt dat de macht
van wie zich nu nog heel wat vindt,
van koning, keizer, heerser, hooggeacht
verwaait als stofjes op de wind!

Mensen op het plein

Zo zal het zijn: de dag komt dat de macht
van God de wereld overwint,
de dag dat koning Jezus, langverwacht,
zijn vredesrijk bij ons begint!

 
Hendrik Jan Bosman, 2012, 2016
 
Hierop volgt: En de wereld die lag open,
een reflectie over overmoed
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 24 februari 2018
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.